امکان بازدید از مراحل ساخت محصول در کارخانه

بعد از سفارش محصول می توانید از روند تولید محصول با خبر شوید و هر مرحله را مورد بازدید قرار دهید